top of page
Pozadí.jpg
Sinpps logo 2019 basic.png

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby

NAŠE SLUŽBY

PROJEKČNÍ SLUŽBY

V rámci projektové činnosti nabízíme následující služby:

 • Zpracování podkladů pro územně plánovací dokumentaci

 • Zpracování odborných posudků

 • Průzkumné práce, včetně zajištění geodetického zaměření, průzkumu inženýrských sítí, geologických podkladů, dendrologie, diagnostika vozovek a konstrukcí apod.

 

 • Studie proveditelnosti

 • Dopravní studie a dopravně bezpečnostní audity

 

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR

 • Dokumentace pro společné povolení - DUSP

 • Dokumentace pro stavební povolení - DSP

 • Dokumentace pro výběr zhotovitele vč. kontrolního rozpočtu - DZS

 • Dokumentace pro provádění stavby - PDPS

 • Realizační dokumentace stavby - RDS

 • Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS

 

 • Návrhy dopravně inženýrských opatření - DIO

 • Zpracování rozpočtů a soupisu prací v programu KROS (ÚRS)

 • Autorský dozor projektanta

 • 3D Vizualizace

NAŠE SLUŽBY

Dopravní stavby

silnice.jpg
 • Kompletní rekonstrukce či výstavba komunikací a veřejných ploch včetně případných návrhů či přeložek inženýrských sítí

 • Souvislé údržby a opravy komunikací

 • Rekonstrukce a výstavby chodníků a parkovišť

 • Projekty dopravně bezpečnostních úprav

 • Rekonstrukce autobusových zastávek

 • Rekonstrukce křižovatek včetně případného projektu světelně signalizačního zařízení (SSZ)

 • Projekty cyklotras a cyklostezek

 • Projekty dětských hřišť včetně těch dopravních

 • Projekty polních, lesních a ostatních účelových komunikací

 • Odvodnění komunikace

 • Odstraňování bariér na pozemních komunikacích

 • Řešení dopravy v klidu

 • Návrhy dopravního značení

 • Dopravně inženýrská opatření

Vodohospodářské a inženýrské stavby

hraz.PNG.png
 • Projekty vodovodních a kanalizačních řadů

 • Revitalizace a úprava vodních toků a nádrží

Stavby krajinného inženýrství a ekologické stavby

les 2.PNG.png
 • Rekultivace pozemků

 • Návrhy zalesnění

INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Kompletní zajištění agendy ve věci přípravy a projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS), se samosprávnými celky měst a obcí, se správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a ostatními účastníky řízení, vedoucí k získání příslušného správního rozhodnutí či ohlášení stavby.

 

U nás to však odevzdáním stavebního povolení zdaleka nekončí...

 

V rámci realizační fáze stavby zajišťujeme činnosti správce stavby a technického dozoru investora/stavebníka (TDI/TDS) včetně zajištění kolaudačního souhlasu, zkušebního provozu či předčasného užívání stavby. Součástí nabízených činností je také příprava podkladů pro aktivaci stavby, tedy pro zaevidování stavby do majetku investora.

Dále nabízíme služby koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby.

 

V rámci konzultačních činností jsme Vám připraveni poskytnout naše mnohaleté zkušenosti s přípravou či realizací staveb ve výše uvedených oborech.

O SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v roce 1994 a navázala na dlouholeté zkušenosti zakládajících členů společnosti zejména v oblasti projekční a  inženýrské činnosti.

Všechny činnosti jsou ve firmě zajišťovány výhradně autorizovanými osobami v příslušných oborech.

 

Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jiné osobě v souvislosti s výkonem odborné činnosti s limitem 10 mil.Kč.

 

Společnost zavedla a udržuje management jakosti ISO 9001.

O SPOLEČNOSTI

certifikát řízení kvality

1994

rok založení

1000+

realizovaných projektů

REALIZACE A PROJEKTY

REALIZACE

KLIENTI

Kontakty

KONTAKTY

Sídlo společnosti

Dobrušská 1805/5

147 00, Praha 4

IČO: 62584332
DIČ: CZ62584332
zapsaná v OR Praha oddíl C, vložka 33665

Datová schránka: pkq2g79

Vedení společnosti

Ing. Jan Božovský

Mob.: 602 210 165

E-mail: bozovsky@sinpps.cz

Ing. Kateřina Hobzová

Mob.: 607 924 814

E-mail: hobzova@sinpps.cz

Ing. Olga Volicerová

Mob.: 602 184 188

E-mail: volicerova@sinpps.cz

Projektanti

Ing. Vladimír Ouřada

Mob.: 774 934 448

E-mail: ourada@sinpps.cz

Ing. Tomáš Fial

Mob.: 721 974 118

E-mail: fial@sinpps.cz

Ing. Pavel Jeřábek

Mob.: 777 553 801

E-mail: jerabek@sinpps.cz

Ing. František Hruban

Mob.: 724 369 195

E-mail: hruban@sinpps.cz

Ing. Jan Vybíhal

Mob.: 723 070 193

E-mail: vybihal@sinpps.cz

Vojtěch Piroch

Mob.: 774 454 997

E-mail: piroch@sinpps.cz

Inženýring

Monika Božovská

Mob.: 606 942 043

E-mail: bozovska@sinpps.cz

Ing. Věra Procházková

Mob.: 602 813 942

E-mail: prochazkova@sinpps.cz

Jiří Suk

Mob.: 739 615 306

E-mail: suk@sinpps.cz

Mgr. Michala Kuchařová

Mob.: 602 254 500

E-mail: kucharova@sinpps.cz

Ekonomické oddělení

Zdenka Horáčková

Mob.: 720 361 358

E-mail: horackova@sinpps.cz

Zakázkové oddělení

Kateřina Slaná

Mob.: 604 722 932

E-mail: slana@sinpps.cz

bottom of page