top of page
Pozadí.jpg
Sinpps logo 2019 basic.png

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby

NAŠE SLUŽBY

PROJEKČNÍ SLUŽBY

V rámci projektové činnosti nabízíme následující služby:

 • Zpracování podkladů pro územně plánovací dokumentaci

 • Zpracování odborných posudků

 • Průzkumné práce, včetně zajištění geodetického zaměření, průzkumu inženýrských sítí, geologických podkladů, dendrologie apod.

 

 • Studie proveditelnosti

 • Dopravní studie a dopravně bezpečnostní audity

 

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR

 • Dokumentace pro stavební povolení - DSP

 • Dokumentace pro výběr zhotovitele vč. kontrolního rozpočtu - DZS

 • Dokumentace pro provádění stavby - PDPS

 • Realizační dokumentace stavby - RDS

 • Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS

 

 • Návrhy dopravně inženýrských opatření - DIO

 • Zpracování rozpočtů a soupisu prací v programu KROS (ÚRS)

 • Autorský dozor projektanta

 • 3D Vizualizace

NAŠE SLUŽBY

Dopravní stavby

silnice.jpg
 • Kompletní rekonstrukce či výstavba komunikací a veřejných ploch včetně případných návrhů či přeložek inženýrských sítí

 • Souvislé údržby a opravy komunikací

 • Rekonstrukce a výstavby chodníků a parkovišť

 • Projekty dopravně bezpečnostních úprav - např. v programu BESIP

 • Rekonstrukce autobusových zastávek

 • Rekonstrukce křižovatek včetně případného projektu světelně signalizačního zařízení (SSZ)

 • Projekty cyklotras a cyklostezek

 • Projekty dětských hřišť včetně těch dopravních

 • Projekty polních, lesních a ostatních účelových komunikací

 • Odvodnění komunikace

 • Odstraňování bariér na pozemních komunikacích - bezbariérové přechody

 • Řešení dopravy v klidu

 • Návrhy dopravního značení

 • Dopravně inženýrská opatření

Vodohospodářské a inženýrské stavby

hraz.PNG.png
 • Projekty vodovodních a kanalizačních řadů

 • Revitalizace a úprava vodních toků a nádrží

Stavby krajinného inženýrství a ekologické stavby

les 2.PNG.png
 • Rekultivace pozemků

 • Návrhy zalesnění

INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Kompletní zajištění agendy ve věci přípravy a projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS), se samosprávnými celky měst a obcí, se správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a ostatními účastníky řízení, vedoucí k získání územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby.

 

U nás to však odevzdáním stavebního povolení zdaleka nekončí...

 

V rámci realizační fáze stavby zajišťujeme činnosti správce stavby a technického dozoru investora/stavebníka (TDI/TDS) včetně zajištění kolaudačního souhlasu, zkušebního provozu či předčasného užívání stavby. Součástí nabízených činností je také příprava podkladů pro aktivaci stavby, tedy pro zaevidování stavby do majetku investora.

 

V rámci konzultačních činností jsme Vám připraveni poskytnout naše mnohaleté zkušenosti s přípravou či realizací staveb ve výše uvedených oborech.

O SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v roce 1994 a navázala na dlouholeté zkušenosti zakládajících členů společnosti zejména v oblasti projekční a  inženýrské činnosti.

Všechny činnosti jsou ve firmě zajišťovány výhradně autorizovanými osobami v příslušných oborech.

 

Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jiné osobě v souvislosti s výkonem odborné činnosti s limitem 10 mil.Kč.

 

Společnost zavedla a udržuje management jakosti ISO 9001.

O SPOLEČNOSTI

1994

rok založení

certifikát řízení kvality

1000+

realizovaných projektů

REALIZACE A PROJEKTY

REALIZACE

KLIENTI

Kontakty

KONTAKTY

Sídlo společnosti

Dobrušská 1805/5

147 00, Praha 4

IČO: 62584332
DIČ: CZ62584332
zapsaná v OR Praha oddíl C, vložka 33665

Datová schránka: pkq2g79

Vedení společnosti

Ing. Jan Božovský

Mob.: 602 210 165

E-mail: bozovsky@sinpps.cz

Ing. Kateřina Hobzová

Mob.: 607 924 814

E-mail: hobzova@sinpps.cz

Ing. Olga Volicerová

Mob.: 602 184 188

E-mail: volicerova@sinpps.cz

Projektanti

Ing. Vladimír Ouřada

Mob.: 774 934 448

E-mail: ourada@sinpps.cz

Ing. Tomáš Fial

Mob.: 721 974 118

E-mail: fial@sinpps.cz

Ing. Pavel Jeřábek

Mob.: 777 553 801

E-mail: jerabek@sinpps.cz

Ing. Jan Vybíhal

Mob.: 723 070 193

E-mail: vybihal@sinpps.cz

Bc. František Hruban

Mob.: 724 369 195

E-mail: hruban@sinpps.cz

Inženýring

Ing. Věra Procházková

Mob.: 602 813 942

E-mail: prochazkova@sinpps.cz

Účtárna

Zdenka Horáčková

Mob.: 720 361 358

E-mail: horackova@sinpps.cz

Monika Božovská

Mob.: 606 942 043

E-mail: bozovska@sinpps.cz

Jiří Suk

Mob.: 739 615 306

E-mail: suk@sinpps.cz

Zakázky

Kateřina Slaná

Mob.: 604 722 932

E-mail: slana@sinpps.cz

bottom of page